» تکنولوژی » Rimless

Rimless

Rimless

 

 

 

    در واقع در این تکنولوژی توالت ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ مکان غیرقابل دسترسی جهت انباشه شدن خاک یا باکتری را ندارند. این تکنولوژی موجب تسریع در فرآیند پاک سازی توالت می شود 

 

 

 

 

 فواید 

         

      - سهولت در تمیز کردن 
      - نیاز کم به مواد شوینده 
      - قابل دسترس بودن تمام مناطق توالت 

 

 و اما نحوه ی کارکرد این تکنولوژی