» تکنولوژی » AERIAL SHOWER

AERIAL SHOWER

AERIAL SHOWER

AERIAL SHOWER

 

AERIAL SHOWER

 

 

AERIAL SHOWER

در این تکنولوژی که منحصرا در اختیار توتو قرار دارد ، به طور موثری می توانیم قطرات آب را تخت تاثیر هوا قرار دهیم به طوری که در هنگام رها شدن قطرات آب ، حجیمتر و بزرگتر شود . به نسبتی که فشار متناسبی به بدن وارد می کند .

در نتیجه با وجود داشتن یک استحمام لاکچری ، مصرف آب کمتری را تجربه می کنیم .